Підручники для школи

Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота рибка"(центр Софії Русової)

 

http://zolotarybka.klasna.com

Положення про батьківський комітет

СХВАЛЕНО

Протокол загальних

батьківських зборів ДНЗ
від 13.11.2015  № 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Загальними батьківськими

зборами ДНЗ
від  13.11.2015  № 2

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет
дошкільно
го навчального закладу (ясел - садка) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу

               

 

1. Загальні положення

1.1           Батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясел - садка) № 68 "Золота рибка" комбінованого типу (далі — дошкільного закладу) є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у дошкільному закладі.

1.2            У своїй роботі батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про громадські об’єднання», Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного закладу, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3           Рішення про заснування батьківського комітету дошкільного закладу ухвалюють на загальних зборах батьків дітей, які відвідують дошкільний заклад.

1.4            Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов’язковою. Про його заснування (реєстрацію) письмово повідомляють керівника дошкільного закладу.

1.5            Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).

 

2. Мета, завдання, основні принципи роботи
батьківського комітету

2.1 Метою роботи батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2 Основні завдання батьківського комітету:

·         сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості дитини;

·         сприяти створенню в дошкільному закладі умов, безпечних для життя і здоров’я дітей;

·         вживати заходів для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;

·         всебічно зміцнювати зв’язки між родинами, дошкільним закладом і громадськістю, щоб встановити єдність їх виховного впливу на дітей;

·         організовувати роботу з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;

·         розв’язувати питання розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету є:

·         законність;

·         гласність;

·         колегіальність;

·         толерантність;

·         виборність;

·         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків дошкільного закладу.

 

3. Організація діяльності батьківського комітету

1.1           Батьківський комітет дошкільного закладу формують із голів представників батьківських комітетів груп та інших батьків, рекомендованих батьківськими комітетами груп.

3.2           Кількісний та якісний склад батьківського комітету дошкільного закладу, термін його повноважень визначає рада дошкільного закладу.

3.3           За потреби батьківський комітет дошкільного закладу може скликати загальні збори батьків навчального закладу. Правочинний склад зборів становить не менш як дві третини від загальної кількості дітей у дошкільнму закладі. Рішення ухвалюють більшістю голосів. Якщо загальні збори батьків закладу провести неможливо, то питання, що потребують розгляду загальними зборами, виносять на обговорення зборів батьків груп. У такому разі рішення ухвалюють за підсумками рішень зборів батьків груп більшістю голосів.

3.4           Рішення зборів батьків доводять до відома батьків, керівництва дошкільного закладу впродовж десяти днів.

3.5            Якщо член батьківського комітету достроково складає свої повноваження, то на батьківських зборах обирають нового члена.

3.6           Батьківський комітет може планувати свою роботу відповідно до плану роботи дошкільного закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій керівника дошкільного закладу, вихователя-методиста, вихователів. План роботи складається у довільній формі і затверджується головою батьківського комітету.

3.7            У разі недосягнення згоди між керівником дошкільного закладу і більшістю членів батьківського комітету питання вирішує управління освіти Кіровоградської міської ради або рада дошкільного закладу.

3.8           Батьківський комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків раз на рік — у день виборів нового складу батьківського комітету.

 

4. Права та обов’язки батьківського комітету

1.1           Батьківський комітет дошкільного закладу має право:

·         встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному закладу, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі;

·         звертатися до керівника, ради дошкільного закладу, піклувальної, педагогічної рад з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·         порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

·         скликати позачергові батьківські збори (конференції);

·         створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;

·         подавати пропозиції щодо заохочення дітей — переможців конкурсів, змагань тощо, стимулювання роботи педагогічних працівників;

·         сприяти поліпшенню харчування дітей;

·         сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування дошкільного закладу;

·         брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення дітей;

·         сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу;

·         звертатися до управління освіти Кіровоградської міської ради, органів громадського самоврядування з питаннями, що стосуються розвитку та виховання дітей.

4.2           Для ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3           Батьківський комітет зобов’язаний:

·         виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

·         вести протоколи засідань батьківських зборів;

·         надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника дошкільного закладу або управління освіти Кіровоградської міської ради;

·         залучати батьків до організації культурно-спортивних, оздоровчих заходів у дошкільному закладі.

4.4           Голова батьківського комітету дошкільного закладу є членом ради дошкільного закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради (за запрошенням голови ради) під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету, має право дорадчого голосу.

4.5           Голова (представник) батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників дошкільного закладу.

 

 

Завідувач дошкільного

навчального закладу                                                           В.І. Отян